Szukaj
Close this search box.

BlackRock – Serce świata finansów

BlackRock - Serce świata finansów

W naszej serii, w której analizujemy poszczególne spółki dostępne w ofercie Portu w ramach Własnych strategii, dzisiaj weźmiemy pod lupę BlackRock. Jest to firma, która znajduje się w samym sercu świata finansów.

Historia wzrostu, innowacji i strategii

BlackRock to amerykańska spółka inwestycyjna, która jest dziś największym podmiotem zarządzającym aktywami na świecie. Historia firmy rozpoczęła się 35 lat temu. Założył ją Laurence Fink, Robert Kapit i Susan Wagner. Na samym początku firma funkcjonowała jako oddział Blackstone Group, jednak w 1994 roku uniezależniła się od tej grupy.

Po uzyskaniu samodzielności firma zaczęła specjalizować się w zarządzaniu aktywami. Stopniowo zyskiwała zaufanie klientów, dzięki czemu ciągle się rozwijała. W szybkim czasie zdolność do oferowania funduszy indeksowych (ETF) stała się jedną z jej najmocniejszych stron.

W 2009 roku BlackRock kupił oddział Global Investors firmy Backlays za około 13,5 miliarda dolarów. To przejęcie znacznie zwiększyło znaczenie firmy i okazało się kluczowym momentem w jej historii, ponieważ dzięki niemu, spółka BlackRock stała się największym zarządzającym aktywami na świecie.

W kolejnych latach firma zaczęła dominować na rynku. Korzystając ze wzrostu zainteresowania funduszami pasywnymi rozwinęła bogatą ofertę funduszy ETF (iShares). Wraz z upływem czasu, BlackRock zaangażował się także w odpowiedzialne i zrównoważone inwestowanie kładąc nacisk, w swych strategiach, na czynnik środowiskowy, społeczny i związany z ładem korporacyjnym (ESG).

Obecnie BlackRock nie tylko jest największą firmą zarządzającą aktywami, ale także jednym z największych graczy na światowych rynkach finansowych w ogóle.

Model biznesowy

BlackRock specjalizuje się w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi i aktywami dla różnych typów klientów, w tym inwestorów instytucjonalnych, korporacji, rządów i osób fizycznych. Firma oferuje szeroką gamę produktów i usług inwestycyjnych, w tym fundusze indeksowe (ETF), fundusze zarządzane aktywnie, plany emerytalne, alternatywne inwestycje i inne.

Najbardziej znanym produktem firmy są fundusze indeksowe iShares, które są popularne wśród inwestorów, ponieważ pozwalają na dywersyfikację portfela przy stosunkowo niskich kosztach. Fundusze ETF, które są obecnie flagowym produktem firmy, są używane przez 40 milionów ludzi na całym świecie. BlackRock ma w swojej ofercie ponad 1300 funduszy ETF, zapewniając tanią opcję pasywnego inwestowania.

BlackRock wywiera również znaczący wpływ na globalne rynki finansowe, będąc jednym z największych udziałowców wielu dużych firm i zabierając znaczący głos w publicznych debatach na temat strategii inwestycyjnych, zrównoważonego rozwoju i zarządzania ryzykiem.

Jak radzi sobie BlackRock obecnie?

Patrząc na ewolucję wyników finansowych BlackRock, jasne jest, że wyniki spółki zależą od nastrojów na rynkach akcji. Po kryzysie finansowym, który wybuchł w 2008 roku i złych nastrojach, które utrzymywały się w 2009 roku, inwestorzy powrócili do umiarkowanego optymizmu dopiero w 2010 roku. Znalazło to odzwierciedlenie w wynikach BlackRock. Sprzedaż spółki wzrosła o 83% rok do roku, a zysk netto o 135%.

Od tamtego czasu hossa dla rynku oraz BlackRock trwała niemal nieprzerwanie, aż do momentu przerwy pandemicznej. Przychody spółki wzrosły ponad dwukrotnie do prawie 20 miliardów dolarów w latach 2011-2021. Dochód netto w tym samym okresie wzrósł o 148% do 5,9 mld USD.

W ostatnim roku, wraz z nadejściem wysokiej inflacji i podniesieniem stóp procentowych przez banki centralne, globalna aktywność gospodarcza zaczęła spadać. W rezultacie rynki akcji i obligacji przestały sobie tak dobrze radzić, a razem z nimi BlackRock. W rezultacie przychody spółki spadły o 8%, a zyski o 12%.

Jednak z każdym ponownym ożywieniem na rynkach akcji, można oczekiwać, że BlackRock będzie zwiększał swoje przychody. Obecnie jest bowiem liderem rynku, zarządzając kwotą 9,1 bilinów USD. Największą część stanowią aktywa pod zarządzaniem, a następnie plany emerytalne oraz aktywa firm ubezpieczeniowych.

Dobre wyniki finansowe BlackRock znajdują również odzwierciedlenie w wynikach giełdowych. Spółka osiągnęła lepsze rezultaty niż indeks S&P 500. Od 2015 r. wartość firmy wzrosła o 116%, podczas gdy indeks wzrósł o 89,5%.

Przewaga konkurencyjna i mocne strony

BlackRock ma kilka mocnych stron i przewag konkurencyjnych, które sprawiają, że jest jednym z największych i odnoszących największe sukcesy graczy w globalnej branży finansowej:

  1. Wielkość aktywów i skala: BlackRock zarządza ogromnym wolumenem inwestycji dla swoich klientów. Wielkość i globalny zasięg pozwalają firmie osiągać korzystne warunki zakupu papierów wartościowych i dywersyfikować portfele, zmniejszając ryzyko dla inwestorów.
  2. Szeroka oferta produktów: BlackRock oferuje szeroką gamę produktów i rozwiązań inwestycyjnych, w tym fundusze indeksowe (ETF), fundusze zarządzane aktywnie, inwestycje alternatywne, plany emerytalne i inne. Ta różnorodność daje klientom dostęp do niezliczonych klas aktywów i możliwość tworzenia jakichkolwiek strategii inwestycyjnych bazując wyłącznie na ofercie BlackRock.
  3. Innowacje technologiczne: BlackRock inwestuje w zaawansowane rozwiązania technologiczne i analityczne, aby lepiej zarządzać aktywami i dostarczać klientom cennych informacji. Jego możliwości technologiczne dają mu przewagę w zarządzaniu ryzykiem i identyfikowaniu nowych okazji.
  4. Wpływ na rynek: biorąc pod uwagę swoją wielkość i pozycję, BlackRock jest jednym z najważniejszych graczy na światowych rynkach finansowych. Ma znaczący wpływ na ceny akcji i może wpływać na spółki, w których jest głównym udziałowcem.
  5. Kompetentne zarządzanie: BlackRock zatrudnia wielu doświadczonych i wykwalifikowanych specjalistów inwestycyjnych, którzy mają dostęp do wyjątkowych analiz i zasobów. Utalentowani ludzie mają kluczowe znaczenie w skutecznym zarządzaniu portfelami inwestycyjnymi.
  6. Zaangażowanie w zrównoważony rozwój: BlackRock jest zaangażowany w zrównoważone inwestowanie i promuje kwestie środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego (ESG) w strategiach inwestycyjnych. Otwarcie w tym obszarze jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie inwestorów na zrównoważone i odpowiedzialne rozwiązania inwestycyjne.

Wszystkie te przewagi konkurencyjne sprawiają, że BlackRock jest głównym graczem, jeśli chodzi o zarządzanie aktywami i usługi inwestycyjne na całym świecie. Pomimo bycia jednym z największych podmiotów w branży finansowej, firma jest w stanie szybko reagować na nowe trendy, które interesują inwestorów. Przykładem mogą być standardy ESG, ale także zainteresowanie kryptowalutami. W czerwcu BlackRock złożył wniosek o pozwolenie na utworzenie funduszu typu ETF na bitcoina.

Inwestorów do spółki może również przyciągać jej polityka dywidendowa. BlackRock zwiększał swoją dywidendę przez 20 kolejnych lat średnio o 17% rocznie. Obecnie akcje BlackRock oferują stopę dywidendy na poziomie 3,25%.

Zagrożenia i słabości

Chociaż BlackRock jest jednym z wiodących graczy w branży zarządzania aktywami, ma również pewne słabości i obszary, w których może pozostawać w tyle za swoimi konkurentami:

Regulacyjne: BlackRock podlega nadzorowi regulacyjnemu i wysokim wymogom ze względu na swój duży wpływ na rynki finansowe. Zmiany w otoczeniu regulacyjnym mogą mieć znaczący wpływ na działalność i rentowność spółki.

Konkurencja: branża finansowa jest wysoce konkurencyjna, a BlackRock musi stawiać czoła konkurencji ze strony innych dużych podmiotów zarządzających aktywami, jak również mniejszych i wyspecjalizowanych firm. Konkurencja ta może prowadzić do presji na obniżanie opłat i zwiększonych wymagań w zakresie jakości usług.

Zależność od warunków rynkowych: wyniki BlackRock w dużym stopniu zależą od stanu rynków finansowych. Spadek na rynkach może prowadzić do spadku wartości zarządzanych aktywów, a tym samym do niższych przychodów i zysków.

Wnioski

BlackRock oferuje inwestorom dywersyfikację i stabilność. Zasadniczo jest też to dobra ekspozycja na czas prosperity. Jeśli spodziewasz się, że rynki finansowe będą radziły sobie dobrze, Blackrock będzie jedną ze spółek do wyboru do portfela. W akcje spółki możesz inwestować w ramach Własnych strategii na Portu.

—————————————————————–

Na co zwrócić uwagę po przeczytaniu artykułu?

– Niniejszy artykuł nie jest rekomendacją inwestycyjną, a Portu nie świadczy usługi doradztwa inwestycyjnego.

– Historyczne wyniki inwestycji nigdy nie są gwarancją przyszłych zysków.

– Inwestycje na rynkach kapitałowych są zawsze ryzykowne.

– Portu nie gwarantuje osiągnięcia zysków z inwestycji.

– Nie jesteś pewien, jaki profil ryzyka jest dla Ciebie odpowiedni? Wypełnij naszą ankietę inwestycyjną, by to sprawdzić.

– Ten artykuł jest materiałem marketingowym.

Najnowsze artykuły

Lepsze miejsce dla Twoich pieniędzy

Uwolnij potencjał swojego kapitału. Konta oszczędnościowe nie chronią pieniędzy przed inflacją. Z kolei wysokie opłaty funduszy inwestycyjnych zabierają Twoje zyski. Na szczęście jest sposób, by inwestować lepiej – Ty decydujesz, a eksperci pracują dla Ciebie. Portu oferuje nowoczesny i efektywny sposób inwestowania dla każdego. Przygotujemy portfel na miarę Twoich potrzeb.