Szukaj
Close this search box.

11 pojęć, które powinien znać każdy początkujący inwestor

Świat inwestowania może na początku być nieco zagmatwany. Wszędzie pełno terminów, skrótów, modnych haseł w nagłówkach gazet. Jak się w nich zorientować? Co one wszystkie oznaczają? Oto kilka podstawowych pojęć, które pomogą Ci lepiej zorientować się w świecie stóp zwrotu i ryzyka.

Nie jest to szczegółowe zestawienie wszystkich terminów, ale kilku wybranych, które pomogą Ci zrozumieć obszar i mogą stać się fundamentem do zdobywania dalszej wiedzy.

Papier wartościowy

Dokument, który ucieleśnia prawo własności lub inne prawo majątkowe na rzecz właściciela (posiadacza). Papiery wartościowe obejmują akcje, obligacje, prawa do akcji, certyfikaty inwestycyjne, listy zastawne i inne.

Portfel

Termin portfel (czasem też portfolio) odnosi się do zbioru papierów wartościowych (akcji, obligacji, funduszy inwestycyjnych i należności), środków pieniężnych i innych aktywów (np. inwestycji alternatywnych lub nieruchomości). Portfel może być zarządzany bezpośrednio przez inwestora lub profesjonalistę finansowego, który powinien je przygotowywać dla klientów w oparciu o ich cele inwestycyjne i stosunek do ryzyka.

Dywersyfikacja

Podzielenie inwestowanych środków na kilka rodzajów instrumentów (akcje, obligacje, fundusze ETF itp.) w celu zmniejszenia ogólnego ryzyka portfela przynosi bardziej stabilne wyniki w długim okresie. Ewentualny spadek wartości jednego papieru wartościowego będzie miał mniejszy wpływ na wartość całego zdywersyfikowanego portfela i odwrotnie duży wpływ na portfel niezdywersyfikowany.

Ryzyko

Ryzyko to zagrożenie, potencjalny problem lub nieosiągnięcie oczekiwanego rezultatu (zwrotu), opisuje niepewność zwrotu z inwestycji. W większości przypadków inwestycje o wyższym stopniu ryzyka przynoszą również wyższe zwroty. Zapobieganie ryzyku polega na wykonywaniu różnych analiz, na podstawie których wdrażane są techniki eliminujące zidentyfikowane ryzyko. Ryzykom można zapobiegać poprzez odpowiednie zarządzanie i konstrukcję portfela, a także ustalając długoterminowy horyzont inwestycyjny. Jednym z narzędzi najczęściej wykorzystywanych do minimalizacji ryzyka jest dywersyfikacja inwestycji. Ryzyku poświęciliśmy również jeden z artykułów na naszym blogu.

Akcje i giełda

Termin akcja odnosi się do papieru wartościowego wyemitowanego przez spółkę akcyjną, która dzieli swój kapitał zakładowy na akcje, a następnie je emituje. Inwestor, który kupuje udział, staje się udziałowcem, a tym samym częściowym właścicielem spółki. Posiadanie akcji daje prawo do udziału w zysku (dywidendy) lub zakupu kolejnych akcji w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego. Akcjonariusz nabywa również prawo głosu, dzięki czemu może uczestniczyć w zarządzaniu spółką poprzez uczestniczenie w walnych zgromadzeniach.

Aktywa finansowe

W ten sposób oznaczane są różne rodzaje produktów finansowych, które przynoszą nam regularny dochód lub zysk. Aktywa finansowe obejmują walutę (monety i banknoty), papiery wartościowe (obligacje, akcje, jednostki funduszy inwestycyjnych i należności). W ramach inwestowania aktywa finansowe są postrzegane jako jeden z instrumentów inwestycyjnych, które ich właściciel posiada w celu osiągnięcia zysku.

Obligacja

Papier wartościowy, przy sprzedaży którego emitent (państwo/spółka) pożycza pieniądze. Emitent obligacji potwierdza, że jest dłużnikiem obligatariusza i zobowiązuje się do spełnienia zaciągniętego świadczenia w określonym z góry terminie (w dniu zapadalności). Ponadto posiadaczom obligacji wypłacane jest stałe oprocentowanie tzw. kupon do czasu wykupu obligacji. Wypłacany jest zwykle w odstępach półrocznych lub rocznych.

Fundusz ETF

Skrót odnosi się do funduszy dostępnych w obrocie giełdowym z angielskiego Exchange-Traded Fund (ETF). ETF to zarządzany pasywnie fundusz, który w przeciwieństwie do klasycznych funduszy aktywnie zarządzanych wyemitował swoje akcje, które są przedmiotem obrotu na giełdach. Jest to instrument inwestycyjny, który stara się jak najlepiej kopiować rozwój aktywów bazowych (indeks, towar, obligacja). Każdy portfel ETF jest kombinacją kilkudziesięciu lub setek akcji, które zapewniają dywersyfikację. Bardzo popularne są fundusze ETF odzwierciedlające amerykański indeks giełdowy S&P 500, obejmujący 500 największych firm w Stanach Zjednoczonych. Funduszom ETF poświęciliśmy również odrębny artykuł.

Rebalancing

Termin ten oznacza przywrócenie portfelowi pierwotnej dystrybucji aktywów, stanu zgodnego ze strategią inwestycyjną. Z biegiem czasu reprezentacja poszczególnych instrumentów w portfelu zmienia się i tym samym odbiega od pierwotnego układu. Wynika to z różnych zmian cen poszczególnych instrumentów w czasie. Rebalancing polega na kupowaniu tych instrumentów, które mają niższą reprezentację w portfelu niż pierwotnie ustalono, lub sprzedaży tych, które mają większy udział w portfelu niż powinny. Więcej na temat rebalancingu możesz dowiedzieć się tutaj.

FinTech

Skrót FinTech oznacza połączenie nowoczesnej technologii ze światem finansów. Istnieją różne innowacje w usługach finansowych, które sprawiają, że usługi te stają się szybsze i bardziej dostępne. Firmy FinTech uzupełniają działalność tradycyjnych banków, które nie mogą lub nie chcą tak szybko wprowadzać innowacji i oferują nowoczesne i wydajne produkty.

Robo-doradztwo

Zarządzanie aktywami finansowymi za pomocą komputera/algorytmów działających w pewnym stopniu niezależnie od człowieka. Ci cyfrowi administratorzy pozwalają połączyć niskie opłaty i łatwy dostęp do technologii z tradycyjnymi usługami maklerskimi. Dzięki usługom robo-doradztwa rynki kapitałowe otwierają się również na mniejszych inwestorów lub tych, którzy dopiero zaczynają z inwestowaniem. Portu również działa na tej zasadzie.


Na co zwrócić uwagę po przeczytaniu tego artykułu?

– Artykuł nie jest rekomendacją inwestycyjną.

– Histroryczne wyniki inwestycji nigdy nie są gwarancją przyszłych zwrotów.

– Inwestycje na rynkach kapitałowych są zawsze ryzykowne.

– Portu nie gwarantuje osiągnięcia zysków z inwestycji na rynkach kapitałowych.

– Nie jesteś pewien, jaki profil ryzyka jest dla Ciebie odpowiedni lub czy np. inwestowanie tematyczne jest dla Ciebie? Wypełnij naszą ankietę inwestycyjną, by to sprawdzić.

Najnowsze artykuły

Lepsze miejsce dla Twoich pieniędzy

Uwolnij potencjał swojego kapitału. Konta oszczędnościowe nie chronią pieniędzy przed inflacją. Z kolei wysokie opłaty funduszy inwestycyjnych zabierają Twoje zyski. Na szczęście jest sposób, by inwestować lepiej – Ty decydujesz, a eksperci pracują dla Ciebie. Portu oferuje nowoczesny i efektywny sposób inwestowania dla każdego. Przygotujemy portfel na miarę Twoich potrzeb.